Der Kälbermarsch (Bertolt Brecht) رژهء گوساله ها

(ترجمه های آزاد و برداشتها)

۞۞۞

رژهء گوساله ها
Bertolt Brecht (1898-1956)

از پیِ طبل
گوساله ها کُند و مبهوت حرکت می کنند
پوستِ طبل را
.خودِ آنها عرضه می دارند
کشتارگر بانگ می زند: چشم ها سخت بسته
گوساله رژه می رود. با گامی آرام استوار.
گوساله هائی که خونشان در کشتارگاه ریخته شده است
.در فکر در صفوف او رژه می روند

آنها دست ها را بلند می کنند
.آنها را نشان می دهند
دست ها به خون آلوده اند
.ولی همچنان تهی هستند
کشتارگر بانگ می زند: چشم ها سخت بسته
گوساله رژه می رود. با گامی آرام استوار.
گوساله هائی که خونشان در کشتارگاه ریخته شده است
.در فکر در صفوف او رژه می روند


آنها صلیبی را به پیش می برند
بر روی پرچم هائی به سرخی خون
این برای مردِ تهیدست
.اشکالی عظیم در بردارد

کشتارگر بانگ می زند: چشم ها سخت بسته
گوساله رژه می رود. با گامی آرام استوار.
گوساله هائی که خونشان در کشتارگاه ریخته شده است
.در فکر در صفوف او رژه می روند


۞۞۞

Der Kälbermarsch
Bertolt Brecht (1898-1956)

Hinter der Trommel her
Trotten die Kälber
Das Fell für die Trommel
Liefern sie selber.
Der Schlächter ruft: Die Augen fest geschlossen
Das Kalb marschiert. In ruhig festem Tritt.
Die Kälber, deren Blut im Schlachthaus schon geflossen
Marschiern im Geist in seinen Reihen mit.

Sie heben die Hände hoch
Sie zeigen sie her.
Die Hände sind blutbefleckt
Doch immer noch leer.

Der Schlächter ruft: Die Augen fest geschlossen
Das Kalb marschiert. In ruhig festem Tritt.
Die Kälber, deren Blut im Schlachthaus schon geflossen
Marschiern im Geist in seinen Reihen mit.

Sie tragen ein Kreuz voran
Auf blutroten Flaggen
Das hat für den armen Mann
Einen großen Hacken.

Der Schlächter ruft: Die Augen fest geschlossen
Das Kalb marschiert. In ruhig festem Tritt.
Die Kälber, deren Blut im Schlachthaus schon geflossen
Marschiern im Geist in seinen Reihen mit.

۞۞۞

Quelle: Bertolt Brecht. Die Gedichte. Herausgegeben von Jan Knopf. Suhrkamp Verlag. 2007. Seite 1010

۞۞۞

۞۞۞

Druckversion: Der Kälbermarsch

Feine Finger (Karl Ernst Knodt) انگشتان ظریف


(ترجمه های آزاد و برداشتها)


۞۞۞

انگشتان ظریف
Karl Ernst Knodt (1856-1917)

انگشتانی ظریف باید داشته باشی
،تا قلبی را پریشان نکنی
انگشتانی که نقرهء ماه
.و عطرِ گلهای سرخ را لمس کنند

…عشق در این چنین هستی لطیفی زندگی می کند
برای آنکه شیدائی به سردی نگراید
باید انگشتانی ظریف داشته باشی
.انگشتانی که روان را لمس کنند

۞۞۞

Feine Finger
Karl Ernst Knodt* (1856-1917)

Feine Finger mußt du haben
Um ein Herz nicht zu zerwühlen,
Finger, die des Mondes Silber
Und den Duft der Rosen fühlen.

Liebe lebt solch zartes Leben…
Um die Glut nicht zu verkühlen,
Mußt du feine Finger haben,
Finger, die die Seele fühlen.

۞۞۞

*
http://www.gedichte.eu/71/knodt/karl-ernst-knodt.php

۞۞۞

Druckversion: Feine Finger

Für Einen (Mascha Kaléko) برای یک نفر

(ترجمه های آزاد و برداشتها)


۞۞۞

برای یک نفر
Mascha Kaléko* (1907-1975)

.دیگران دریای پهناورند
.تو امّا بندری
،پس باور کن مرا: می توانی آسوده بخوابی
.من همواره به اینجا خواهم راند

،زیرا تمام طوفان هائی که با من اصابت کردند
.بادبان های مرا تهی گذاشتند
،دیگران دریای رنگارنگند
.تو امّا بندری

.تو فانوس دریائی هستی. آخرین مقصد
.می توانی ای عزیزترین آسوده بخوابی
،دیگران … آن بازی امواج است

.تو امّا بندری

۞۞۞

Für Einen
Mascha Kaléko* (1907-1975)

Die Andern sind das weite Meer.
Du aber bist der Hafen.
So glaube mir: kannst ruhig schlafen,
Ich steure immer wieder her.

Denn all die Stürme, die mich trafen,
Sie ließen meine Segel leer.
Die Andern sind das bunte Meer,
Du aber bist der Hafen.

Du bist der Leuchtturm. Letztes Ziel.
Kannst Liebster, ruhig schlafen.
Die Andern… das ist Wellenspiel,

Du aber bist der Hafen.

۞۞۞

* http://www.kaleko.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=30
۞۞۞

Druckversion: Für einen

Sonne (Mascha Kaléko) خورشید

(ترجمه های آزاد و برداشتها)

خورشید
Mascha Kaléko* (1907-1975)

،من دیدگان را گشودم و روشنائی را دیدم
– .دردم چون واژه ای که با احساس نجوا شود ساکت شد
،دریائی از نور سیل آسا به اتاقک وارد شد
. آن چون موجی مرا بُرد

.و نور بر همه جا روان گشت
– .نگرانی های بیخوابی آور آهسته آرام گرفتند
،من دیدگان را گشودم و روشنائی را دیدم
.اکنون آنها را به این زودی دوباره نخواهم بست

۞۞۞

Sonne
Mascha Kaléko* (1907-1975)

Ich tat die Augen auf und sah das Helle,
Mein Leid verklang wie ein gehauchtes Wort. –
Ein Meer von Licht drang flutend in die Zelle,
Das trug wie eine Welle mich hinfort.

Und Licht ergoß sich über jede Stelle,
Durchwachte Sorgen gingen leis zur Ruh. –
Ich tat die Augen auf und sah das Helle,
Nun schließe ich sie so bald nicht wieder zu.

۞۞۞

* http://www.kaleko.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=30

۞۞۞

نسخه برای چاپ Druckversion:

Sonne

Inventar (Mascha Kaléko) فهرست موجودی

(ترجمه های آزاد و برداشتها)

فهرست موجودی
Mascha Kaléko* (1907-1975)

١
سرا بدون سقف
کودک بدون بستر
میز بدون نان
.ستاره بدون نور

٢
رود بدون پلِ کوچک
کوه بدون طناب
پای بدون کفش
.گریز بدون مقصد

٣
سقف بدون سرا
شهر بدون دوست
دهان بدون واژه
.جنگل بدون بو

٤
نان بدون میز
بستر بدون کودک
واژه بدون دهان
.مقصد بدون گریز

۞۞۞

Inventar
Mascha Kaléko* (1907-1975)

1
Haus ohne Dach
Kind ohne Bett
Tisch ohne Brot
Stern ohne Licht.

2
Fluß ohne Steg
Berg ohne Seil
Fuß ohne Schuh
Flucht ohne Ziel.

3
Dach ohne Haus
Stadt ohne Freund
Mund ohne Wort
Wald ohne Duft.

4
Brot ohne Tisch
Bett ohne Kind
Wort ohne Mund
Ziel ohne Flucht.

۞۞۞
* http://www.kaleko.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=30
۞۞۞

نسخه برای چاپ Druckversion:

Inventar

Nächtliche Orientierung (Hilde Domin) سمتگیری شبانه

(ترجمه های آزاد و برداشتها)

سمتگیری شبانه
Hilde Domin* (1909-2006)

سرم بسوی جنوب قرار دارد
پاهایم بسوی شمال
از زمانیکه رفته ام
همواره پاهایم بسوی شمال
.بسوی تو
پیکر من
به هنگام خواب سوزن قطب نمائی
.که شمال خویش را می جوید

۞۞۞

Nächtliche Orientierung
Hilde Domin* (1909-2006)

Mein Kopf liegt nach Süden
meine Füße nach Norden
seit ich fort bin
immer meine Füße nach Norden
zu dir.
Mein Körper
im Schlaf eine Kompaßnadel
die ihren Nord sucht.

۞۞۞

*
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilde_Domin
http://en.wikipedia.org/wiki/Hilde_Domin

۞۞۞

 

نسخه برای چاپ Druckversion:

Nächtliche Orientierung

Heimkehrer (Hilde Domin) آنها که به خانه بازمیگردند


(ترجمه های آزاد و برداشتها)

آنها که به خانه بازمیگردند
Hilde Domin* (1909-2006)

تمامی خاطرات به سوئی لغزیده
بسیار دور
بسیار دور فراسوی هدف
به دلیلِ اندوه غربت

امّا لطافتِ
جوانه
که بدون آن رشدی نیست
پناه و حراستِ
.یک دست

آن مارپیچ بلند
که ما بر روی آن
همه چیز را
.بسیار دیر فرامی گیریم

۞۞۞

Heimkehrer
Hilde Domin* (1909-2006)

Alle Erinnerungen weggeglitten
zu weit
zu weit über das Ziel
vor Heimweh.

Aber die Zärtlichkeit
eines Keimblatts
ohne die kein Wachstum ist
der Schutz
einer Hand.

Die hohe Spirale
auf der wir
alles
viel zu spät lernen.

۞۞۞

*
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilde_Domin
http://en.wikipedia.org/wiki/Hilde_Domin

۞۞۞

 

نسخه برای چاپ Druckversion:

Heimkehrer

Andere Geburt (Hilde Domin) تولّدی دیگر

(ترجمه های آزاد و برداشتها)


تولّدی دیگر
Hilde Domin* (1909-2006)

مادر مرگ تو
تولّد دوّم ماست
عریانتر، عاجزانه تر
از نخستین

چرا که تو نیستی
و ما را در آغوش نمی گیری
تا ما را در قبال خودمان
.دلداری دهی

۞۞۞

Andere Geburt
Hilde Domin* (1909-2006)

Mutter dein Tod
ist unsere zweite Geburt
nackter hilfloser
als die erste

Weil du nicht da bist
und uns nicht in den Arm nimmst
um uns vor uns selber
zu trösten.

۞۞۞

*
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilde_Domin
http://en.wikipedia.org/wiki/Hilde_Domin

۞۞۞

۞

نسخه برای چاپ Druckversion:

Andere Geburt

Hier (Hilde Domin) اینجا

(ترجمه های آزاد و برداشتها)

اینجا
Hilde Domin* (1909-2006)

کودکان ناخواسته
کلمات من
.از سرما می لرزند

بسویم آئید
میخواهم شما را
بر روی سرانگشتان گرمم
بنهم
.پروانه ها در زمستان

خورشید
رنگ پریده چون ماه
در اینجا نیز می تابد
در این دیاری که
ما در آن بیگانه بودن را
.تا آخر می چشیم

۞۞۞

Hier
Hilde Domin* (1909-2006)

Ungewünschte Kinder
meine Worte
frieren.
Kommt
ich will euch
auf meine warmen
Fingerspitzen
setzen
Schmetterlinge im Winter.

Die Sonne
blaß wie ein Mond
scheint auch hier
in diesem Land
wo wir das Fremdsein
zu Ende kosten.

۞۞۞

*
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilde_Domin
http://en.wikipedia.org/wiki/Hilde_Domin

۞۞۞

 

نسخه برای چاپ Druckversion:

Hier

Antwort (Hilde Domin) پاسخ


(ترجمه های آزاد و برداشتها)


پاسخ

Hilde Domin* (1909-2006)

به گردِ ما تا سقف اتاق
گیتی نشسته است
سده ها در قفسه ها
از تو سؤال می کنم، یا تو می پرسی
سده ها گوشها را تیز میکنند
حیوانات در سیرک
یک اشاره و آنها می جهند
فرمانبرانه پاسخ میگویند
هر آنچه که زنده بوده است
آنچه که زندگی خواهد کرد
به تو پاسخ می دهد
تو به من جواب می دهی
دور تا دور به ما سر تکان می دهند
چون که تو هستی
و همه را می شناسی
آنجاهیچ کسی که زمانی زندگی کرده، مرده نیست
تا زمانی که تو در کنارم هستی

۞۞۞

Antwort
Hilde Domin* (1909-2006)

Um uns bis an die Zimmerdecke
sitzt die Welt
die Jahrhunderte auf den Regalen
ich frage dich oder du fragst
die Jahrhunderte spitzen die Ohren
Tiere im Zirkus
Ein Wink und sie springen
gehorsam geben sie Antwort
Alles was gelebt hat
was leben wird
antwortet dir
du antwortest mir
ringsum nicken sie uns zu
weil du da bist
und alle kennst
da ist keiner tot der gelebt hat
solange du bei mir bist

۞۞۞

*
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilde_Domin
http://en.wikipedia.org/wiki/Hilde_Domin

۞۞۞

 

نسخه برای چاپ Druckversion:

Antwort