خوشبختی جامع

خوشبختی جامع

   

گفتا که خوشبختی شوی، گر در عمل شرطی شود

از داد و درمان کم سخن، تا منظرت گلشن شود

گفتم که ننگ است این مرا، زندان تنگ است این مرا

دور از وداد و آگهی شیرینترین، زهرم شود

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda

دوّم تیرماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

24062017

انقلاب ١٩١٧ در پتروگراد (بلشویکها به قدرت می رسند)؛ نویسنده: الکساندر رابینویچ؛ مترجم: دکتر مرتضی محیط

انقلاب ١٩١٧ در پتروگراد (بلشویکها به قدرت می رسند)

نویسنده: الکساندر رابینویچ

مترجم: دکتر مرتضی محیط

֎֎֎

پس از کسب اجازه از دکتر مرتضی محیط  این کتاب  در این تارنما در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد

 Alexander Rabinowitch

 http://www.mmohit.org/

کاج کهن

کاج کهن    

به زیر چتر امن و سبز کهن کاج سرفراز

دو فاخته چَمان نوک به نوک فرو شده به رمز و راز

نگه کنم به سن کاج، محک زنم به عمر خویش

سبک شوم ز حرص و آز، کنم ز هرزه احتراز

۞۞۞

Elba  بیست و هفتم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

220617b