باز بهار آمده

باز بهار آمده

برای سیما و گلِ نار

از کنار غنچه ها و شکوفه ها

از کنار برگ ها و رنگ ها

از کنار مرغکانِ رسیده از سرزمین های دور

از کنار مغنیانِ رها در دشتِ نور

از کنار بحر زرّین و سبز کشتزار

از کنار آشنایان و غریبه های در گذار

از کنار سلام های صنوبر و چنار

از کنار نشانه های روشنِ بیشمار

سرد و سردرگریبان و شتابان گذر مکن

خیره فرصتِ مهرورزی به زندگی و زندگان را هدر مکن

۞۞۞

Bad Zwesten

پنجم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

25042017

بازگشت پرستوها

بازگشت پرستوها

برای یاورانِ هستی

    

پنجره گشایم و جویایِ جهان شَوَم

در دلم شورِ پویندگی و در سَرَم ستایشِ بهار

وَه! همراهِ نوین آرایشِ گیاه در کشتزار و بوم

همراهِ مخملِ سبزِ مغز پسته ای، آرمیده در آرزوی بار

در نرمایِ دلفروزِ آفتاب

خویشانِ نازنینم سرخوش سررسیده اند بی شتاب

این سینه سپیدانِ سبکبالِ پاکباز

باز خوش نمایند مهربان رمز و راز

:نغمه سرایان در پرواز و فرازِ خویش

گردش هستی نیک بین، رها از دلِ پریش

گاهی پریم دور و گاه بازآییم از سرِ نیاز

لانه سازیم متّفق با شوقِ زایش و عشقِ ناب

۞۞۞

Bad Zwesten

سوّم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

23042017

جنبش جاودانه

جنبش جاودانه

    

گلهای آبی و بنفشِ کنارِ پیاده رو

لابلای آجر و سنگ و بتون

زیبنده پیام آورانِ هستی اند

بوسه های جنبش جاودانه را

جا به جا در بوستان دلم

پروانه وار پرواز می دهند

پیغامشان را در لوح سخن

 پایدار و خرسند و سرفراز

به دست امواج می دهم

۞۞۞

Berlin

چهارم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

04011396

Lichterfest

Lichterfest

(31.3.2017)

 

Geborgen in deinem Blick

verbinden sich meine Worte

befreiend zu Gedichten

Das Fenster öffne ich weit

die Morgenröte grüßt streichelnd

In deinen Augen wird sichtbar

das Lichterfest des Lebens

Umschlungen von deinen Armen

spüre ich den Puls des Gedeihens

Ein Gefühl blüht in dir

das nach Frühling riecht

Die Sonne deiner Anwesenheit

trägt in sich sanft

die Zärtlichkeit des Regens

Umgeben von deiner Liebe

verbinden sich meine Worte

befreiend zu Gedichten

۞۞۞

Druckversion: Lichterfest