دریای مدیترانه ١٣٩٥

آفتاب و ابر و نسیم و موج و آب و صد آبی

فیروزه ای، نفتی، یشمی، زمرّدین، سیمابی

گورستانِ آوارگان گشته این دریا، لکن

بُعدِ نسیان گران است و نیست پیدا هیچ خونابی

۞۞۞

Portocristo (Mallorca)     هفتم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و پنج

نسخه برای چاپ

مدیترانه

هیچ سرشکی مباد

 

برای گُلِ نار، سیما و سهیل

در جوارِ آبم و آتشی مَرا

ذرّه ذرّه نایاب می کند

سبزیم سر به سر در این سرا  گر نماند

هیچ اندوه و سرشکی مباد

بین که خاکسترم

خاک را برایِ بوسه های بهاری دگر

پُربار و خوش نگار می کند

وین رهِ پاک مسدود دانسته را

دلگشا و پُر صفا و آباد می کند

۞۞۞

Betlem (Mallorca)   ششم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و پنج

نسخه برای چاپ

https://amirmortasawi.files.wordpress.com/2016/05/sereschk.pdf