وانمان


در این کارزارِ گَه خُرد و گَه فخیم

که مهیّاست به هر گوشه در آن

صد فریبا راهِ لغزش و بازگشت و گُریز

نازنینا، وانمان از تلاش و کشف و ستیز

پرچم افراز و چراغی شو فروزان، ای مهربان

تا توانی شهد می ساز و می پَروَر شمیم

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda
پنجم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و سه

۞۞۞

نسخه برای چاپ

وانمان

نیازی و نوائی

برای سیمین


گَردیم در این گردون، کمتر نه زِ یک ذرّه

گُردیم در این پهنه، قائم به ذاتِ خویش
وافی به خِرد و احسان، ناظر به پس و هم پیش
جوئیم نجاتِ جمع، در قلّه و در درّه

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda
دوّم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و سه

۞۞۞

نسخه برای چاپ

نیازی و نوائی

Gaza 2014 غزّه ١٣٩٣

غزّه ١٣٩٣

(١)

در میان انبوه تباهی و درد
باز آغاز می کنم
ترانهء دانائی و مهر
سرودِ سازندگی و سرزندگی

۞۞۞

Gaza 2014

Umgeben von Verwüstung und Leid
beginne ich wieder
mit dem Lied des Wissens und der Liebe
mit der Hymne des Schöpfens und der Lebensfreude

۞۞۞

(۲*)

باز اگر محو شود
نفحهء گل، ناز گیاه
زیر سمِ وحشت و مرگ
باز اگر پاره کند
چنگ چپاولگر جهل
دفتر مِهر برگ به برگ
باز اگر رخنه کند
یأس و اندوه بزرگ
در دل این ارگ سترگ
باز اگر سخت زنند
دیوانه سران، بیخردان
بر دل ما تیر خدنگ
باز اگر برهم بزند
جشن و سرور آدمیان
جنگ طلب با سم و شرنگ
سعی به اندیشه کنم
کوی صفا را بنهم
پایه ز جان ، سنگ به سنگ

*
بیست و دوّم آبان ماه هزارو سیصد و نود

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda
نوزدهم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و سه

۞۞۞

نسخه برای چاپ Druckversion:

Gaza 2014

۞۞۞