کودکانِ کار

آغازِ اسفندِ امسال را ببین
در گردشِ همارهء زمان و زمین
رنگین نویدآورانِ بهاران چنین
شادمان و شتابان و بیقرار
بر سرِ قرارِ خود پایدار
.دسته دسته صف کشیده اند

تا دوردستِ دشتِ پرشکوهِ نور
در دامنِ جنگلِ کهنسالِ پرغرور
از جوشش شیرهء زندگی در آوند و شاخسار
رستاک و جوانه و غنچه و دیگر نشانه های بهار
خرسند و خرامان و امیدوار
.سویِ فلک سر کشیده اند

دردا و افسوس و هزاران دریغ
تنها نه در زادگاهِ من، ایران پر ستیغ
بلکه در اکنافِ این گردونِ پر نقش ونگار
(غنچه های ما، کودکانِ بیشمارِ کار (١, ٢
مظهرِ نظام هایِ ننگینِ بر جهلِ جور و استوار
دورمانده از سبکباری و شگفتی های کودکی و سرزندگی
ناشکفته جامِ پژمردگی
.خاموش و خمیده سرکشیده اند

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda
چهارم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و دو

۞۞۞

(١)
کودکان کار؛ تارگاه آوای کار
https://avayekar.org/?cat=11

(٢)
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
http://koodakar.org/node/171
https://www.facebook.com/groups/jamiyatdefaa/

نسخه برای چاپ

کودکانِ کار1

خانهء مادری

برای بم و زیروزبرهای زندگی

در سراشیبِ زمان
و فغانی که سخت و گران
از میانِ آوارِ خفقان و حرمان
،برآمده بود
،سر در جیب
با صدائی که پُر از دردِ دوران
،تهی از شوق، پریشان
،خام خامُش می شد
به ستوه آمده از
سستیِ سوزندهء پالکی و قافله و همراهان
سراسیمه و سرگردان
من زِ خود پرسیدم
خانهء مادریم پوده چه شد؟
،خنده از هشتی این خانه
،غمناک و غریب
آه، کی پر زد و رفت؟
بوم در بوم چه شد؟
حوضخانه
با اشکِ کدامین شب و شک
گشت تار و نمور
اندک اندک؟
صندوقخانه
سرد و تنگ و بی مایه چه شد؟
نخلِ خوش خوشهء لبِ مهتابی را
چه کسی شاخه شکست؟

خسته از غم نالهء من
پنجره فریاد برآورد که باز
خانه رخشان سازم
!گر مرا بگشائی
آفتابی است چنین
!دیده بگشای و ببین
ارسی داد زد از سرِ درد
دستگیره منتظر و پابرجاست
تو بچرخانش و ببوی
!نفحهء صبح و سپیده بر در و دیوارِ اتاق
آینه بر لب طاقچه شوریده بگفت
گر بسابی از رویم زنگ و غبار
جمله خواهم خواند جُنگی به جمال
از جهانی که تنها
.به جهد حاصل آید

اِسپریچک (١) لبِ بام
گلواژه سرود و لبخند
و آورد خبر
از بوسهء باران و بهار
.که به راهند و پابرجای
و چُغوکِ (٢) چموشِ چمان
چنگِ چهچهه و رودِ صعود
از سینه برون آورد نرم و روان
و بپرسید به ناز
سنگ تا کی تو ببندی بر پای؟
هان، چون نخوانی نغمهء آن جانِ جوان؟
سی سه لالنگ (٣) چو دید این بزمِ نوید
.دم بجنباند به وجد و خوش رقصید

سرخ صورت
از صحبتِ خانهء مادری و حرکت این جانوران
خویش را گفتم پاک و عیان
کمتر از ذرّه نیستی (٤
بی شک و گمان
سر فراز و بپاخیز با دلِ شاد
با بداعت برای هستی
تا که هستی مهمان این خاک و سَرای
!زنده رودی بنواز
!زنده شعری بِسُرای

۞۞۞

:توضیحات
١) اِسپریچک: پرستو
٢) چُغوک: گنجشک
٣) سی سه لالنگ: دُم جنبانک
٤) حافظ: کمتر از ذرّه نه ای پست مشو مهر بورز / تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

۞۞۞
Rotenburg an der Fulda
بیست و ششم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و دو

نسخه برای چاپ

خانهء مادری

Der Bumerang

Die Koalitionsregierung der SPD und der Grünen verschaffte dem weltweiten Einsatz der Bundeswehr im Rahmen des NATO-Krieges gegen Jugoslawien gesellschaftliche Akzeptanz [1-3]. Die gegenwärtige Regierung wird diese Kriegseinsätze zu einem selbstverständlichen Bestandteil des deutschen Alltags machen, falls der entsprechende öffentliche Widerstand ausbleibt [4-6]. Gleichzeitig wird die Anzahl psychisch gestörter Menschen rasant zunehmen: 1980 waren etwa eine Million der im Vietnam-Krieg eingesetzten amerikanischen Soldatinnen und Soldaten psychisch krank. Jahre später litten von den einst Erkrankten etwa 500.000 unter dem Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung [7,8].

5.2.2014

۞۞۞

1) Die deutsche Verantwortung für den NATO-Krieg gegen Jugoslawien. Schrift des Internationalen Vorbereitungskomitees für ein Europäisches Tribunal über den NATO-Krieg gegen Jugoslawien. Sammelband
Herausgeber: Wolfgang Richter, Elmar Schmähling, Eckart Spoo. 2000; Schkeuditzer Buchverlag

2) Es begann mit einer Lüge. Wie die Nato im Krieg um Kosovo Tatsachen verfälschte und Fakten erfand. Ein Film von Jo Angerer und Mathias Werth. WDR. Ausgestrahlt im Ersten Deutschen Fernsehen am 8. Februar 2001.

http://www.ag-friedensforschung.de/themen/NATO-Krieg/ard-sendung.html

3) Artikelsammlung zum NATO-Krieg gegen Jugoslawien

http://www.ag-friedensforschung.de/themen/NATO-Krieg/Welcome.html

4) Verantwortung zum Krieg. Schwarz-Rote Weltmachtambitionen. Jürgen Wagner. Dezember 2013.

http://www.imi-online.de/download/dezember2013wagner.pdf

5) Neue Macht – Neue Verantwortung. Elemente einer deutschen Außen- und Sicherheitspolitik für eine Welt im Umbruch. Ein Papier der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) und des German Marshall Fund of the United States (GMF); 2013

http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/DeutAussenSicherhpol_SWP_GMF_2013.pdf

6) Eröffnungsrede des Bundespräsidenten Joachim Gauck auf der 50. Münchner Sicherheitskonferenz. 31.1.2014.

http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2014/01/140131-Muenchner-Sicherheitskonferenz.html

7) Trauma and the Vietnam War Generation: Report of Findings from the National Vietnam Veterans Readjustment Study. Brunner Mazel Psychosocial Stress Series No. 18.
Kulka, R. A., Schlenger, W. E., Fairbank, J. A., Hough, R. L., Jordan, B. K., Marmar, C., & Weiss, D. S.
1990; New York: Brunner Mazel.

8) Persisting Posttraumatic Stress Disorder Symptoms and their Relationship to Functioning in Vietnam Veterans: A 14-Year Follow-Up.
Karestan C. Koenen, Steven D. Stellman, John F. Sommer, Jr., and Jeanne Mager Stellman. Journal of Traumatic Stress. 2008 February; 21(1): 49–57.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2654776/#R20