دُبی

در بهشت بدیعِ بابدیل برده پروران زمان
بردگانِ عصر بسنده کرده بر بهرهء بیمقدار خویش
محوِ تماشای سرابی فریبنده و دلخراش و دلنواز

درمانده در درکِ نخوت و تکبّر نو کیسه های بددهان
خو کرده به دردهای روح خویش، در دهشتِ دخمه های انبوه و پریش
در ازدحام و آمیزشِ سنگ و آهن که قد کشیده به اوجِ آسمان، سرفراز

بیش از هفتاد و دو ملّت، زرد و سپید و سیاه، رنگین گُمان
سر به سجده فروبرده در کوره و کارگاه سرمایه داران تیره کیش
شرح این تنعّم و تغافل میخلد قلب را چون تیغِ تفتیده ای جانگداز

۞۞۞

Dubai
دوّم آذرماه هزار و سیصد و نود و یک

Krieg der 72 Religionenجنگ هفتاد و دو ملت

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

حافظ

۞۞۞

Verzeih den ganzen Krieg der 72 Religionen
Da sie die Wahrheit nicht erblickten, fingen sie an Fabeln zu erdichten

(Hafez)

۞۞۞

قومی متفکرند اندر ره دین
قومی به گمان فتاده در راه یقین
میترسم از آنکه بانگ آید روزی
کای بیخبران راه نه آنست و نه این

خیام

۞۞۞

Das eine Volk ist mit den Gedanken im Sinne der Religion beschäftigt
Ein anderes Volk glaubt, auf dem Weg der Überzeugung und Gewissheit zu sein
Ich befürchte, dass es eines Tages ausgerufen wird:
Ihr Ahnungslosen, der Weg ist weder der eine noch der andere

(Khayyam)