نشانه

برای یار وفادارم گُلِ نار

دوستت دارم را
به زبان آوردن
به چه کار آید
در اوج سیه کاری به نور و سرور؟
دوستت دارم را
به زبان آور
در اوجِ تبهکاریِ این بیخردانِ دل سنگ
تا نشانی ماند و ماحصلی
از نشاء گُلِ مهر
در زمهریری که در کار است
در سترون شبِ سرمایه
که صد شحنه نهاده به عبث
بر لب هر روزن
بیگمان در راه است
از درون تو، من و ما
آن عروجی که بهارش خوانیم

۞۞۞

هفتم آبان ماه هزارو سیصد و نود
Rotenburg an der Fulda